Veegvuil

Veegvuil komt vrij bij het vegen van wegen en straten. Afhankelijk van de kwaliteit bewerkt of reinigt Groen & Grond Combinatie het veegvuil, waarna het weer kan worden hergebruikt. Vaak is het veegvuil verontreinigd met zware metalen (zoals zink en lood), PAK's of grof vuil zoals blikjes, takken en plastic.

In uw veegvuil mogen de volgende stoffen aanwezig zijn:

  • bladeren, afgevallen van bomen en struiken (max. 50%)
  • slib (organische stof + minerale fracties < 63 μm) (max. 50%)
  • fractie > 3 mm o.a. blikjes, plastic, steen (max. 10%)

In uw veegvuil mogen onderstaande stoffen niet aanwezig zijn:

  • asbest of asbestverdachte materialen
  • gevaarlijk afval (KCA)

De acceptatie van uw veegvuil vindt plaats door visuele inspectie of door meting. Bij verdachte locaties zijn analyses verplicht. Wij verwerken uw veegvuil conform BRL 7500 en Protocol 7510.

IMG_7476